Ochrana osobných údajov

 

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľné predpisy Európskej únie, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2004 Zb. a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, akým spôsobom a za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje a kto môžu byť ich spracovatelia. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a starostlivo si všetko prečítate.

KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH ÚDAJOV?

Súhlas udeľujete spoločnosti Slippsy sro, IČO: 04096533, so sídlom Drahobejlova 2433/12, Prahe 9, Česká republika zapísané vo verejnom registri vedenom v Prahe, oddiel C, vložka 242274, aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadenie GDPR spracovávala ako správca osobné údaje podľa podmienok nižšie.

AKÉ ÚDAJE AKO SPRÁVCI spracovávame?

Objendávky produktu / službY

Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Registrácia účtu

Meno a priezvisko
Heslo v hashovanie podobe
Adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

VYPLNENIE FORMULÁRA

Meno a priezvisko
telefónne číslo
E-mailová adresa

PRIHLÁSENIE k odberu newsletteru

Meno a priezvisko
E-mailová adresa

VLOŽENIE KOMENTÁRA / HODNOTENIE

Meno a priezvisko
E-mailová adresa

ĎALŠIE NEPRIAME ÚDAJE

IP adresa
Súbory cookies (pre účely ponúkanie relevantného obsahu len pre vás a uľahčenie prehliadania webových stránok)
Informácie o verzii prehliadača a operačného systému pre zabezpečenie správneho zobrazenie webových stránok


KEDY NIE JE POTREBA DÁVAŤ SÚHLAS so spracovaním osobných údajov?


Osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu len na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy ktorej predmetom je poskytnutie služby alebo produktu
 • Plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Spracovanie v rámci oprávneného záujmu (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti a ochrany života).

Za akým účelom OSOBNÉ ÚDAJE spravuje A AKO DLHO?

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy používateľov webovej stránky a na ponúkanie tovaru a služieb, a to po dobu trvania právneho dôvodu pre tento spôsob spracovania a využitia osobných a ďalších údajov. Inými slovami Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom možnosti využívať naše služby a informovať vás o novinkách. Prečítajte si viac, za akým účelom spravujeme jednotlivé údaje podľa miesta ich vyplnenie.

Objednávka produktu - Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutie služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivácii daňových dokladov a pod.) a na účely ochrany našich právnych nárokov.

Registrácia účtu - Osobné údaje spravujeme s vaším súhlasom na umožnenie prístupu, správy a vedenie vášho používateľského účtu na týchto webových stránkach. Vedenie účtu vám pomáha pri uľahčení vášho nákupu alebo využívanie našich služieb alebo ponúkať zľavy v súvislosti s vernostným programom. Údaje spravujeme maximálne po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Odber noviniek a akčných ponúk (newsletter) - Osobné údaje spravujeme za účelom zasielania obchodných oznámení vrátane ponuky produktov a našich služieb v rámci priameho marketingu. Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb podobných tým, ktoré ste si od nás objednali. Odber newsletterov je možné odvolať v každom obchodnom oznámení na konci strany pomocou odkazu "Odhlásiť odber" alebo jemu podobnému. Poskytovateľom služieb pre správu, uchovávanie osobných údajov a rozosielanie newsletterov je spoločnosť:

The Rocket Science Group LLC MailChimp, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 United States. Viac o ochrane osobných údajov TU

Údaje spravujeme maximálne po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

 • Vloženie komentáru / hodnotenie - Osobné údaje spravujeme na odoslanie a identifikácie autora komentáre / hodnotenie. Tie budú použité výlučne na technické zabezpečenie tejto služby.
 • Identifikačné a adresné údaje môžeme využiť v súlade s tzv. oprávneným záujemom na tvorbu interných štatistík. Anonymizované výstupy z týchto štatistík využívame za účelom zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.
 • Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje september

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlas udělujete společnosti Slippsy s.r.o., IČO: 04096533, se sídlem Drahobejlova 2433/12, Prahe 9, Česká republika zapsané ve veřejném rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 242274, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

Objendávka produktu/služby
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
Registrace účtu
 • Jméno a příjmení
 • Heslo v hashované podobě
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Vyplnění formuláře

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Přihlášení k odběru newsletterů

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

Vložení komentáře/hodnocení

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Objednávka produktu - Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

Registrace účtu - Osobní údaje spravujeme s vaším souhlasem za účelem umožnění přístupu, správy a vedení vašeho uživatelského účtu na těchto webových stránkách. Vedení účtu vám pomáhá při usnadnění vašeho nákupu nebo využívání našich služeb nebo nabízet slevy v souvislosti s věrnostním programem. Údaje spravujeme maximálně po dobu 10 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Odběr novinek a akčních nabídek (newslettery)  - Osobní údaje spravujeme za účelem zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a našich služeb v rámci přímého marketingu. Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Odběr newsletterů je možné odvolat v každém obchodním sdělení v zápatí pomocí odkazu “Odhlásit odběr” nebo jemu podobnému. Poskytovatelem služeb pro správu, uchovávání osobních údajů a rozesílání newsletterů je společnost:

The Rocket Science Group LLC MailChimp, se sídlem 675 Ponce de Leon Avenue NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 United States. Více o ochraně osobních údajů ZDE

Údaje spravujeme maximálně po dobu 5 let nebo do doby odvolání souhlasu.

 • Vložení komentáře/hodnocení - Osobní údaje spravujeme za účelem odeslání a identifikace autora komentáře/hodnocení. Ty budou použity výhradně pro technické zajištění této služby. Údaje spravujeme maximálně po dobu 10 let nebo do doby odvolání souhlasu.
 • Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
 • Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozorněni.Osobní údaje získané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Všetky poskytnuté osobné údaje na uvedené účely sú poskytované úplne dobrovoľne a vyjadrením ich súhlasu prebieha pomocou aktívnej interakcie (zaškrtnutie) políčka so súhlasom na ich spracovanie alebo na základe oprávneného záujmu. Spracovanie údajov za týmto môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu slippsy@slippsy.com

 

 

AKÉ ĎALŠIE SLUŽBY TRETEJ STRANY VYUŽÍVAME?

Pre získavanie spätnej väzby na naše služby alebo produkty a ich ďalší propagáciu využívame aj nasledujúce služby tretích strán, ktoré môžu zbierať osobné údaje a pracovať v rámci rozsahu spracovateľskej zmluvy alebo aktuálneho dodatku o ich spracovaní.

 

HEUREKA - overené zákazníkmi

Spokojnosť s nákupom zaisťuje Heureka prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Viac informácii nájdete TU

 

SMARTSUPP

Aby sme mohli zlepšovať prechádzaní našich webových stránok pre návštevníkov, využívame aplikáciu tretej strany Smartsupp pre poskytovanie online chatu a podpory pre našich zákazníkov. Používaním tejto služby webu môže dochádzať k ukladaniu vašich osobných údajov treťou stranou stranou, medzi ktoré patria Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681. Užívanie tejto služby a poskytovanie údajov je úplne dobrovoľné. Viac informácií nájdete v podmienkach používania.

 

SMARTLOOK

Aby sme mohli zlepšovať prechádzaní našich webových stránok pre návštevníkov, využívame aplikáciu tretej strany Smartlook pre sledovanie prehliadania webových stránok. Používaním tohto webu môže dochádzať k ukladanie Vašich osobných údajov nami alebo tretími stranami, medzi ktoré patrí Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681. Ak nechcete, aby služba zbierala údaje o Vašom prechádzanie, môžete deaktivovať nahrávanie pre svoj prehliadač TU.

 

AKO SÚ MOJE ÚDAJE CHRÁNENÉ?

Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, sa snažíme v maximálnej miere zabezpečiť proti ich úniku alebo odcudzenia. Z tohto dôvodu obmedzujeme ich manipuláciu, kopírovanie, prenášanie alebo prístup k nim len pre nevyhnutné účely, na ktoré ste nám udelili súhlas, alebo kde tento účel definuje zákon. Ďalej naše webové stránky disponujú HTTPS protokolom (platným SSL certifikátom) pre šifrované spojenie medzi webom a užívateľom, vďaka čomu sa minimalizuje možnosť odcudzenia osobných údajov počas prenosu dát (registrácia, prihlasovanie, odosielanie v rámci formulára pod.) Webové stránky sú umiestnené na bezpečných serveroch spoločnosti Fortion Networks, sro IČ: 26397994, so sídlom Božkovská 307/9, Plzeň, 326 00, zapísanou na Krajskom súde v Plzni pod spisovou značkou C 17708.

 

KTO VŠETKO MÁ K OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom v zmysle ZOOU, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 

Poskytovateľ softvéru ANT štúdio s.r.o., IČO: 29113229, so sídlom Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapísaná na registrovom súde v Plzni, oddiel C, vložka 25698.
Money S3
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., so sídlom Poľná 135, 25101 Říčany u Prahy
Slovenská pošta š.p., so sídlom Praha 1, Politických väzňov 909/4
Zásilkovna s.r.o., so sídlom Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9

 

Prípadne môžeme poveriť aj iné spracovateľa osobných údajov či osoby (napríklad dopravcu alebo ďalšie osoby podieľajúce sa na splnení zmluvy a našich povinností), iba však v rozsahu, ktorý je nutný, pre splnenie zmluvy. Osobné údaje neposkytujeme nikomu inému. Osobné i ďalšie získané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie.

 

AKÉ Sú MOJE PRÁVA V RÁMCI ochrany osobných údajov?

 • Požadovať od nás informáciu, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame.
 • Požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovanie osobných údajov.
 • Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
 • Požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.
 • Požadovať prenesenie údajov.
 • Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch.

Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

COOKIES

V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoju činnosť tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby urobili užívateľský zážitok viac efektívne. Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie. Táto stránka používa rôzne typy cookies.

Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) Podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno je tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.

AKÉ EXISTUJÚ DRUHY COOKIES?
 

Všeobecne možno súbory Cookies, alebo ak dočasné súbory uložené v prehliadači, rozdeliť na dva druhy. Tie, ktoré sa ukladajú len krátkodobo a na webe či e-shopu slúži na uľahčenie jeho využívanie (napr. Zapamätanie si vloženého tovar v košíku, navštíveného produktu, zatvorenie vyskakovacieho okna a pod.). Tieto dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú tak potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

Druhý typ súborov cookies sa ukladá na dlhšiu dobu (napr. Niekoľko týždňov až mesiacov). Tieto cookies pomáhajú k tomu, aby bolo možné identifikovať počítač pri opakovanej návšteve našich webových stránok. Neumožňujú vás však identifikovať ako konkrétnu osobu. Dlhodobé cookies súbory nám umožňujú lepšie personalizovať naše stránky a ponúknuť vám pre vás relevantný obsah alebo reklamu. Zbieraná dáta sú úplne anonymné a nemôžeme ich spájať s akýmikoľvek inými dátami.

Za akým účelom SÚBORY COOKIES VYUŽÍVAME?

 • Funkčné cookies - Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.
 • Analytické cookies - Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Sú zbierané anonymne a pomáhajú zlepšovať webové stránky.
 • Preferenčné cookies - Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate.
 • Marketingové cookies - Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach a dáta sú využívané podľa našich reklamných partnerov. Tieto spoločnosti môžu využívať údaje pre ponúkanie relevantné a personalizované reklamy. Pre tento typ reklám využívame nižšie uvedené služby, v rámci ktorých dochádza k segmentácii užívateľov na základe spoločných rysov. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

Google (AdWords) Viac informácií TU
Facebook (Facebook Pixel). Viac informácií TU
RTB (Adform). Viac informácií TU

AKO COOKIES DEAKTIVOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ?

Ak nechcete súbory cookies využívať alebo zmazať ich obsah, ktorý webové stránky o vašich návštevách na rôznych webových stránkach a portáloch uložili, môžete využiť návody pre jednotlivé najčastejšie využívané prehliadača nižšie:

 • Chrome: support.google.com
 • Opera: help.opera.com
 • Firefox: support.mozilla.org
 • MSIE: windows.microsoft.com
 • Safari: support.apple.com

AKTUALIZÁCIA ZÁSAD na ochranu osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Posledná aktualizácia podmienok prebehla 25.05.2018