VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Slippsy s.r.o.

so sídlom v Prahe.
Identifikačné číslo: 04096533
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri v Prahe, oddiel C, vložka 192700,
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.slippsy.com.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. OBJEDNANIE TOVARU

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať tovar len v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Európskej únie. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.
Uplatnenie zľavového kupónu je nutné zadať pri objednávke, pred odoslaním objednávky. Spätné žiadosti o priznanie zľavy nebudú uznané, budú zamietnuté.

3. POTVRDENIE A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od jej prijatia (o potvrdení budete informovaní prostredníctvom e-mailu, rovnako tak ako o expedícii Vami objednaného tovaru). V prípade nejasností Vás budeme okamžite kontaktovať.

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť telefonicky či e-mailom bez udania dôvodov. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

Ak sa tovar predáva za cenu nižšiu, ako 10% z pôvodnej ceny, alebo ak je tovar predávaný za 0-50centov prípadne menej ako 0 centov, vyhradzujeme si právo na zrušenie objednávky zo strany predajcu.

4. DORUČENIE

Zásielky sa snažíme expedovať čo možno v najkratšom čase, v prípade, že je tovar skladom hneď nasledujúci deň. Pokiaľ potrebujete urgentne expedovať zásielku, prosím uveďte túto skutočnosť do poznámky v pokladni.

Kuriérska služba zaisťuje doručenie zásielky do druhého pracovného dňa od expedície priamo na uvedenú adresu dodania do Vašich rúk. Poplatok 3,99? v rámci Slovenskej republiky, zvyšok sveta 2-6 dní poplatok ?5.

Slovenská pošta vrámci Slovenskej republiky zabezpečuje doručenie balíka do druhého pracovného dňa od expedície priamo na uvedenú adresu dodania - v prípade nezastihnutia dostanete oznámenie, že balík bude 7 dní uložený k vyzdvihnutiu na najbližšej pošte. Poplatok 2,49?. Zvyšok sveta 5 -7 dní poplatok ?5. Nad 38? je poštovné zdarma.

V prípade, že v zásielke niečo chýba, požadujte okamžité prevážanie balíka - ak nesúhlasí váha s váhou uvedenú na poštovom doklade, bola zásielka vykradnutá a je potrebné podať reklamáciu na pošte. V tomto prípade nenesieme žiadnu zodpovednosť a akékoľvek reklamácie nebudeme vybavovať (tieto reklamácie budú brané ako neoprávnené a budú zasielané obratom späť).

5. PLATBA ZA TOVAR

Tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Dobierkou (v rámci Slovenskej republiky)

- Bankovým prevodom

- Paypalom

- Platobnou kartou, alebo rýchla platbou prevodom prostredníctvom Gopay

Po odoslaní objednávky má zákazník možnosť využiť službu Gopay, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Zákazník prostredníctvom internet bankingu odošle platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti GoPay A.Ş. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovateľ platieb vidí iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

6. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúcemu (ako správcovi osobných údajov) poskytol počas zadávania objednávky. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Predávajúci sa zaväzuje, že nebude poskytnuté údaje šíriť tretím stranám a bude ich využívať len k vymedzenému účel v rámci obchodovania so zákazníkom.

7. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

7.1 Reklamácia a výmena tovaru

Kupujúci má v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade musí byť tovar vrátený nepoužitý a v pôvodnom obale. Pokiaľ bude tovar vrátený použitý alebo nejakým spôsobom poškodený, automaticky stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 30 dní (teda vrátenie peňazí) a tovar je postúpený na reklamáciu.
Vrátenie peňazí za tovar vrátený do 30 dní je možné iba bankovým prevodom. Zo zákona má kupujúci 2 roky nárok na reklamáciu tovaru, u ktorého sa prejavia vady (NIE vady vzniknuté užívaním veci či bežné opotrebenie) - v prípade, že máte tento problém, prosím nasledujte reklamačný poriadok či postup reklamácie.

7.2 Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objavila. Prípadné pokračovanie v užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktorý môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, zákazník má právo túto vadu reklamovať.

6. Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie, alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej, alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, či treťou osobou ,alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Slippsy s.r.o. prevádzkujúca e-shop www.slippsy.com je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb. o opatrenia proti prenosným chorobám).

9. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: Slippsy s.r.o., Drahobejlova 12, 190 00 Praha 9, Praha, Česká republika.

7.3 Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Výmenu je možné uskutočniť samozrejme aj osobne, ale len po predchádzajúcom telefonickom či e-mailovom dohovore.

7.4 Nesúlad kúpnej zmluvy a objednávky

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou (kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na bezplatné a okamžité uvedenie objednávky do podoby, v akej si ju objednal. Má najmä právo požadovať:

- Výmenu veci alebo opravu

- Primeranú zľavu z ceny

- Odstúpenie od zmluvy

8. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi autorské a priemyselné práva, sú tieto stránky a všetky materiály, ochranné známky, kresby, modely, logá, grafika, atď. uvedené na týchto stránkach, výhradným vlastníctvom spoločnosti Slippsy s.r.o. Kopírovanie, alebo používanie týchto prvkov je povolené výhradne na súkromné ??účely. Každá reprodukcia, alebo použitie kópií na iné účely je výslovne zakázané.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného uvedeného v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 


Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa