VRÁTENIE TOVARU

 

1. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

1.1 Reklamácia a výmena tovaru

Kupujúci má v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade musí byť tovar vrátený nepoužitý a v pôvodnom obale. Pokiaľ bude tovar vrátený použitý alebo nejakým spôsobom poškodený, automaticky stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 30 dní (teda vrátenie peňazí) a tovar je postúpený na reklamáciu.
Vrátenie peňazí za tovar vrátený do 30 dní je možné iba bankovým prevodom. Zo zákona má kupujúci 2 roky nárok na reklamáciu tovaru, u ktorého sa prejavia vady (NIE vady vzniknuté užívaním veci či bežné opotrebenie) - v prípade, že máte tento problém, prosím nasledujte reklamačný poriadok či postup reklamácie.

1.2 Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objavila. Prípadné pokračovanie v užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktorý môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, zákazník má právo túto vadu reklamovať.

6. Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie, alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej, alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, či treťou osobou ,alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Slippsy s.r.o. prevádzkujúca e-shop www.slippsy.com je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb. o opatrenia proti prenosným chorobám).

9. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: Slippsy s.r.o., Plzenská 49, 04011 Košice, Slovenská republika.

1.3 Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Výmenu je možné uskutočniť samozrejme aj osobne, ale len po predchádzajúcom telefonickom či e-mailovom dohovore.

1.4 Nesúlad kúpnej zmluvy a objednávky

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou (kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na bezplatné a okamžité uvedenie objednávky do podoby, v akej si ju objednal. Má najmä právo požadovať:

- Výmenu veci alebo opravu

- Primeranú zľavu z ceny

- Odstúpenie od zmluvy


Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa